Holder of the craft activity – foundation building, pile driving

Nosilec obrtne dejavnosti je oseba, ki ima ustrezno poklicno usposobljenost.

Za ustrezno poklicno usposobljenost se štejejo ustrezna izobrazba ali ustrezne delovne izkušnje.

Nosilec obrtne dejavnosti je lahko tudi oseba, ki je zaposlena pri predlagatelju za pridobitev obrtnega dovoljenja in izpolnjuje pogoj ustrezne poklicne usposobljenosti.

Če nosilec obrtne dejavnosti začasno ali trajno zapusti imetnika obrtnega dovoljenja, ga je ta dolžan nadomestiti v roku šestih mesecev. V času odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti mora imetnik obrtnega dovoljenja prenehati z opravljanjem obrtne dejavnosti.

V primeru, ko imetnik obrtnega dovoljenja v roku ne nadomesti nosilca obrtne dejavnosti, mu Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) dovoljenje odvzame in ga izbriše iz obrtnega registra.

OZS dovoli imetniku obrtnega dovoljenja začasno prekinitev dejavnosti za čas enega leta, če je nosilec dejavnosti iz utemeljenega razloga (vojaška dolžnost, bolezen) odsoten več kot šest mesecev.

Izumitelj ima na podlagi podeljenih patentov pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, za opravljanje katere se zahteva ustrezna poklicna usposobljenost, tudi brez pridobitve mojstrskega naziva, če se patenti nanašajo na vrsto dejavnosti, ki jo namerava opravljati.

Enako pravico ima tudi nosilec vzorca ali modela.

The holder of the craft activity is a person with relevant vocational qualifications.

Relevant vocation qualifications include suitable education or sufficient work experience.

The holder of the craft activity may also be a person who is an employee of the proposer for obtaining craft business permit and meets the condition of suitable vocational qualifications.

If the holder of the craft activity temporarily or permanently leaves the holder of the craft business permit, he/she must be replaced within a period of six months. During the absence of the holder of the craft activity the holder of the craft business permit must terminate his operations.

In the event that the holder of the craft business permit does not replace the holder of the craft activity in due time, his permit is withdrawn by the Chamber of Craft and Small Business of Slovenia (OZS) and he/she is deleted from the Craft Register.

OZS allows the holder of the craft permit to temporarily suspend his activities for the period of one year if the holder of the activity is absent for more than six months for a valid reason (military duty, illness).

Based on the granted patents, the inventor has the right to pursue the craft activity requiring suitable vocational qualifications even without obtaining master title if the patents are related to the type of activity they intend to perform.

The same right also applies to a sample or a model holder.


Notes

Cross-border/temporary provision of profession – the holder of the craft activity, OZS examines the fulfilment of the conditions regarding relevant vocational qualifications

Responsible: Ministry of Economic Development and Technology | Last updated: 05. 08. 2016